Examples press support for the Dutch market

Banen in de Syrië-regio om vluchtelingenstroom te verminderen

dinsdag 13 september 2016 08:00 Buitenland

Dit is een origineel bericht van Foreign Affairs Support

Beiroet, 13 september 2016

Naast noodhulp die de VN in Syrië geeft, is er ook gestart met hulp voor economische opbouw. De VN-organisatie voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) heeft de leiding bij het organiseren van deze lange-termijn opbouwhulp in de regio, die varieert van opleidingen tot technische assistentie aan bedrijven en overheden.

Wederopbouw gebeurt op basis van samenwerking met lokale en internationale bedrijven. Zo is truckbouwer Scania actief in Irak in het opleiden van minstens 300 lokale technici per jaar. In Libanon is geholpen om de productiecapaciteit van bedrijven te verhogen waarvan 1500 mensen direct effect hebben in de vorm van werkgelegenheid en het indirecte effect nog vele malen groter is. Kijkend naar werkgelegenheid, zijn 3000 huishoudens geholpen en hebben 70 bedrijven nieuwe mensen aangenomen. In Jordanië hebben 364 mensen een opleiding gekregen. Tot slot hebben in Turkije tot nu toe 1000 vluchtelingen trainingen ontvangen om beter inzetbaar te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Dit is een begin en er is nog veel meer opbouwwerk nodig om de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. De regeringen van Japan en Italië hebben ervoor gekozen om samen met UNIDO in de regio banen te creëren en mensen aan het werk te helpen.

Ter vergelijking: de Nederlandse overheid probeerde in een half jaar 95 asielzoekers met verblijfsvergunning aan werk te helpen. Dat lukte bij veertien. Daarnaast kregen twaalf van hen een stage of werkervaringsplek.

Vandaag vindt er in de Tweede Kamer overleg plaats over de VN-vluchtelingentop die op 19 september in New York wordt gehouden. Naast acute vluchtelingenvraagstukken wordt er ook al gekeken naar de toekomst. Want terwijl de grootste humanitaire en politieke crisis van deze tijd nog in volle gang is, werken sommige organisaties aan het versterken van economische structuren in de buurlanden van Syrië. De grote hoeveelheid vluchtelingen zet de economie van buurlanden, die toch al zwak was, namelijk in toenemende mate onder druk. Dit leidt tot verdere instabiliteit in de regio die moet worden tegengegaan.

VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon benadrukt de noodzaak van verschillende soorten hulp van de internationale gemeenschap. "De crisis in Syrië bedreigt de stabiliteit in de hele regio, nu de helft van de Syriers noodgedwongen hun huis en haard hebben moeten verlaten. We weten dat essentiële publieke diensten, zoals gezondheidszorg, onderwijs en sanitaire voorzieningen in de omliggende landen een kritisch punt hebben bereikt. Concurrentie voor banen, huizen, water en land ondermijnt de sociale cohesie in buurlanden. Iedere dag wordt het erger, zowel voor de mensen in Syrië als de regio in zijn geheel. De VN werkt aan zowel de beëindiging van het conflict als ook de verwoestende gevolgen daarvan. We moeten tot een goed resultaat komen."

VN publiceert rapport over industrialisatie voor G20-top

Dit is een origineel bericht van Foreign Affairs Support

VN publiceert rapport over industrialisatie in Afrika en minst ontwikkelde landen voor G20-top

WENEN, 5 september 2016 - In verband met de elfde G20-top, die momenteel plaatsvindt in Hangzhou, Zhejiang, China, heeft de UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) het rapport Industrialization in Africa and Least Developed Countries. Boosting growth, creating jobs, promoting inclusiveness and sustainability gepubliceerd, over industrialisatie in Afrika en de minst ontwikkelde landen om groei te stimuleren, banen te creëren en inclusiviteit en duurzaamheid te bevorderen.

Het rapport is opgesteld op verzoek van de G20 Development Working Group (DWG), die gedurende het jaar regelmatig bijeen is gekomen. De G20 DWG heeft zich ingezet om een brede consensus te bereiken over kwesties als bevordering van de uitvoering van de VN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en een uitvoerige evaluatie van de toezeggingen op het gebied van ontwikkeling, betere coördinatie tussen de DWG en andere werkgroepen, sterkere samenhang van het beleid, ondersteuning van industrialisatie in Afrika en de minst ontwikkelde landen, en intensivering van inclusieve samenwerkingen.

Het UNIDO-rapport, met veel bijdragen van andere internationale organisaties en financiële instellingen, benadrukt de belangrijke voordelen van inclusieve en duurzame structurele transformatie en industrialisatie voor de diversificatie van de economie, het creëren van banen en het opbouwen van rechtvaardige samenlevingen. Het laat ook de voordelen van handel in intermediaire goederen, investering en regionale en internationale waardeketens zien voor Afrika en de minst ontwikkelde landen.

Om de ontwikkelingsagenda verder uit te voeren, beveelt het rapport aan dat de G20-groep van leidende economieën inclusieve en duurzame structurele transformatie en industrialisatie in Afrika en de minst ontwikkelde landen door middel van verschillende mechanismes moet bevorderen. Denk daarbij aan platforms voor kennisuitwisseling, het delen van best practices, richtlijnen, maatregelen en ondersteunende tools, en aan gesprekken met verschillende belanghebbenden.

Andere aanbevelingen zijn oproepen aan de G20 om de ontwikkeling van de landbouw- en voedingsmiddelensector te ondersteunen; om de lokale kennisbasis te verdiepen, verbreden en actualiseren; om industrialisatie te stimuleren door handel en diepere regionale integratie; en om de nieuwe industriële revolutie te bevorderen - waaronder Internet of things, big data, cloud computing, 3D-printen, nanotechnologie en biotechnologie - teneinde de productiviteit te verhogen, het verbruik van energie en hulpbronnen te verminderen, en zo het milieu te beschermen en een efficiënter en effectiever gebruik van hulpbronnen te waarborgen.

Verenigde Naties unaniem over derde Afrikaanse industriële impuls
Dit is een origineel bericht van Foreign Affairs Support

25 augustus 2016 - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin de periode 2016-2025 als 'Third Industrial Development Decade for Africa' wordt bestempeld. Hiermee wordt het belang van duurzame industrialisatie van Afrika onderstreept. Want hoewel Afrika de afgelopen jaren een stevige economische groei kende, blijft de duurzame industrialisatie op het continent achter.

Afrika blijft "de armste en meest kwetsbare regio in de wereld" en het is voor het gehele continent van belang dat er "snel actie wordt ondernomen om duurzame industrialisatie op gang te brengen, met als doel economische diversificatie te stimuleren, banen te creëren en een bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) voor 2030," aldus de VN.

Afrika kende al twee eerdere zogenaamde 'Industrial development decades', van 1980 tot 1989 en van 1993 tot 2002. Eind vorig jaar werd er door verschillende organisaties al bij de VN op aangedrongen om een dergelijke resolutie aan te nemen.

In het kader van de aangenomen resolutie heeft de Algemene Vergadering aan verschillende organisaties, waaronder de VN Organisatie voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) en de Commissie van de Afrikaanse Unie (AUC) gevraagd om het programma voor deze industrialisatieperiode te ontwikkelen en te implementeren. Gelet op UNIDOs mandaat is deze organisatie bovendien verzocht om technische ondersteuning aan Afrikaanse landen op te schalen om succesvolle duurzame industriële ontwikkeling te bevorderen.

UNIDO's directeur-generaal, LI Yong, is ervan overtuigd dat duurzame en inclusieve industrialisatie de weg naar duurzame ontwikkeling is: "Ik geloof in de toekomst van een sterk Afrikaans continent. Daarom willen wij eraan bijdragen dat zowel de natuurlijke hulpbronnen als het menselijk kapitaal in Afrika worden ingezet om duurzame welvaart voor iedereen te bewerkstelligen."

Om dit voor elkaar te krijgen moedigt de Algemene Vergadering LI tevens aan om voldoende middelen ter beschikking te stellen, zodat het programma voor industrialisatie kan worden geïmplementeerd, en benadrukt zij nogmaals dat Afrikaanse landen zelf verantwoordelijk zijn voor hun economische en sociale ontwikkeling. Indien nodig zal UNIDO de komende jaren partnerships aangaan met andere relevante onderdelen van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Meer informatie:
http://www.unido.org/news/press/unido-welcomes-uns-third-industrial-development-decade-for-africa.html

Contact:
info@foreignaffairssuport.com